അപാക് മത്സരം

അപാക് മാതൃകാ മത്സരം


ഏപ്രില്‍ 2 മുതൽ
20 വരെ


ഒന്നാം സമ്മാനം : 500 രൂപയുടെ റീചാർജ് , രണ്ടാം സമ്മാനം : 300 രൂപയുടെ റീചാർജ് , മൂന്നാം സമ്മാനം : 200 രൂപയുടെ റീചാർജ് , പ്രോത്സാഹനം : 150 പേർക്ക് 20 രൂപയുടെ റീചാർജ്

അപാക് പോയിന്റ്‌ മത്സരം

ഏപ്രില്‍ 4 മുതൽ
24 വരെ

ഏപ്രിൽ 4 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മാതൃക മത്സരങ്ങളിലൂടെയും , വെബ്സൈറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾ നേടുന്ന ആകെ പോയിന്റുകളെ കണക്കിലെടുത്താണ് വിജയികളെ കണ്ടെത്തുന്നത് . താങ്കൾ അപാക് ഡെമോ കോണ്ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും 5 പോയിന്റ്‌, താങ്കൾ ഡെമോ കോണ്ടെസ്റ്റിൽ പൂർണമായ ശരിയുത്തരങ്ങൾ നല്കുന്ന ഓരോദിവസവും 2 പോയിന്റ്‌, അപാക് വെബ്സൈറ്റ് താങ്കൾ ഷെയർ ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവർ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 പോയിന്റ്‌ , താങ്കൾ ഷെയർ ചെയ്തത് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തയാൾ ഡെമോ കോണ്ടെസ്റ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ 2 പോയിന്റ്‌ ,.

ഒന്നാം സമ്മാനം : 10000 രൂപ , രണ്ടാം സമ്മാനം : 8000 രൂപ , മൂന്നാം സമ്മാനം 6000 രൂപ . നാലാം സമ്മാനം 4000 രൂപ . മറ്റു 100 പേർക്ക് 100 രൂപയുടെ മൊബൈൽ റീചാർജ് സമ്മാനം .

അപാക് പ്രധാന മത്സരം


മെയ്‌ 16, മെയ്‌ 27 തിയ്യതികളിൽ


ഒന്നാം സമ്മാനം : 1 ലക്ഷം രൂപ (2 പേർക്ക് ) സ്പോണ്‍സർ ചെയ്യുന്നത് Jos Alukkas Jewellery & US ESTATE , രണ്ടാം സമ്മാനം : 10000 രൂപ (4 പേർക്ക് ) മറ്റു 500 പേർക്ക് 100 രൂപയുടെ മൊബൈൽ റീചാർജ് സമ്മാനം
തുടരാൻ MENU ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക English Share On Facebook Menu
If any font problem click here Site maintained & developed by : AIKO INFOTECH